Οι υπηρεσίες email hosting έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να καλύπτουν ειδικές ανάγκες και απαιτήσεις ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του απλού ιδιώτη αλλά και της επιχείρησης ή του οργανισμού.

Οι υπηρεσίες email hosting έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να καλύπτουν ειδικές ανάγκες και απαιτήσεις ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του απλού ιδιώτη αλλά και της επιχείρησης ή του οργανισμού με εκατοντάδες mailboxes.